Amenti

De Hallen van Amenti

Men spreekt over de 'Hallen' in het meervoud, omdat er twee zijn:

- Walhalla, ook wel Hal der Doden genoemd,

- Shamballa, ook wel Hal der Levenden genoemd.

Het Walhalle is de plaats waar de zielen der overledenen terechtkomen die niet, of nog niet, ontwaakt zijn. Daarom de Hal der Doden...

Deze zielen, ontdaan van hun persoonlijkheid, verblijven daar, tot ze - in opdracht - terug gaan incarneren. Deze plaats bevindt zich dus niet buiten het heelal of zelfs buiten de aarde!

Naar verluid zouden beide hallen zich onder het vroegere Atlantis bevinden, en dat zou dan vermoedelijk - ik herhaal: vermoedelijk - in de Mauritaanse Sahara zijn, onder de ringvormige constructie, te zien op de afbeelding bovenaan.

In het Shamballa daarentegen bevinden zich de zielen der ontwaakten, die daar - ook nog in de aarde - hun laatste instructies krijgen om dan ons heelal definitief te verlaten, om naar HUIS te gaan!...

Hoe komen die zielen daar nu? Wel, bij het overlijden van het stoffelijk lichaam komen er een soort godinnen, Walkuren genoemd, die de zielen begeleiden naar één van de twee Hallen van Amenti.

Deze walkuren worden enkel in de noordse mythen vernoemd, en worden voorgesteld door strijdvaardige dames te paard... Deze voorstelling zorgt er uiteraard voor dat het over 'mythen' gaat.

In Walhalla worden zielen ondermeer uitgestuurd als een soort engelbewaarder, om andere geïncarneerde zielen bij te staan. Let op: deze zielsbewaarders hebben geen enkele bevoegdheid: zij kunnen niet uit eigen wil tussenbeide komen bij welk conflict dan ook. Zij fungeren enkel als tijdloze verbinding met de hogere instanties, als er iets dreigt mis te gaan met de levende. De Kosmos zelf bepaalt dan of het de moeite loont om iets te ondernemen. En dat hangt dan weer af van of het om een zeer jonge ziel gaat of een zeer oude! Oude zielen staan namelijk veel dichter bij de ontwakingsfase en dan kan een 'ongeluk' eerder vermeden worden. Wanneer iemand dus een hopeloze situatie wonderbaarlijk overleeft, is dat geen mirakel, maar gewoon een toepassing van een goddelijke wet...

Ook in Shamballa kunnen zielen teruggestuurd worden naar de stoffelijke wereld, al is dat zeer uitzonderlijk. Dat zijn dan de zogenoemde halfgoden. Zij worden voor een zeer specifieke taak teruggestuurd, maar dat gebeurt dan in overleg.

Maar de meeste ontwaakte zielen beginnen dan hun onstoffelijke terugweg naar hun oorspronkelijke thuis, onder begeleiding van aartsengelen. Dàt is de taak van aartsengelen, en niets anders...

Maak een gratis website.